ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: นิเทศฯ ม.รำไพฯ สืบสานโครงการพระราชดำริธนาคารปูม้า จันทบุรี

          นักศึกษากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการธนาคารปูม้า เพื่อการอนุรักษ์รักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ธนาคารปูม้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          นายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปูม้าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของอ่าวคุ้งกระเบนรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดจันทบุรี ปูม้าเป็นอาหารทะเลยอดนิยมของผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นตลอดทุกฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณปูม้า ปูไข่นอกกระดอง ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งน่านน้ำไทย ตกอยู่ในสภาวะเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากใช้ประโยชน์แบบเกินความสมดุลตามธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารปูม้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ปูม้าอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมานั้นโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากประมงพื้นบ้าน สมาชิกเครือข่าย แกนนำโครงการธนาคารปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนได้เป็นอย่างดี อาทิ การพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงปูม้าด้วยการติดตั้งระบบถังพักไข่ปูด้วยถังพลาสติกจำนวน 7 ใบ การใช้มาตรการปิดอ่าว ประกาศข้อห้ามทางการประมงในบางพื้นที่ การลดจำนวนเครื่องมือประมงทำลายล้างลงในบางเขต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างและรักษาสัตว์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่ รักษาปริมาณสัตว์น้ำไว้ให้กับท้องทะเลรวมทั้งการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาได้ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทย