ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพฯ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยถึงการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะนิเทศศาสตร์ว่า คณะนิเทศศาสตร์เตรียมพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการการเรียนรู้แก่บัณฑิตสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0 " โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี บรรยายในหัวข้อ "การประยุกต์การเรียนการสอนสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0" อาจารย์เจนวิทย์ วารีบ่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการวิจัยการศึกษาบรรยายในหัวข้อ "การจัดการเครื่องมือการศึกษาสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" นอกจากนี้ยังมีวิทยากรทรงความรู้อีกหลายท่านเช่น นางสาวนิตตา ชาญไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีและนายสุเนตร นวลสนิท ฝ่ายผลิตรายการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 บรรยายในหัวข้อ " คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ" และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และ ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร มีคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
          "กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมของคณะที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นำมาประยุกต์ใช้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0 " คณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าว