ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Airport Ramp Operation Training รุ่นที่ 2

          ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Ramp Operation Training รุ่นที่ 2 ซึ่งทำการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 28 มี.ค. 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 29 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน และสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
          สำหรับหลักสูตร Airport Ramp Operation Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในลานจอดอากาศยานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ในการให้บริการในลานจอดอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของการให้บริการในลานจอดอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป