ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU: หลักสูตร ป.โท นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี จัดอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสื่อสารใน ศตวรรษที่ 21

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ในทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสามารถบูรณาการการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และด้านการจัดการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ มีนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่1 ถึง รุ่นที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเช่น ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล รอง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อทิศทางการจับเคลื่อนการวิจัยสู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ รศ.สายใจ ทันการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายในหัวข้อการพัฒนาการวิจัยการจัดการการสื่อสารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล จากบริษัทโปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำกัด บรรยายเรื่องสื่อดิจิทัลแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการวิจัยการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
          "คณะนิเทศศาสตร์ พยายามสร้างบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะพยายามบูรณาศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์กับศาสตร์ด้านการจัดการสื่อสารโดยนำมาพัฒนาโจทย์วิจัยการจัดการการสื่อสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตสามารถนำมาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานินพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่นได้จริง" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์กล่าว