ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นานาชาติยกให้ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” เป็นต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) ครั้งที่ 61 จัดโดย สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
          มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นองค์ปาฐกในเรื่อง Development Oriented Drug Policies : The Future of Alternative Development กล่าวว่า รากเหง้าของปัญหายาเสพติดมาจากการขาดโอกาสและความยากจน และปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแต่ในชนบท แต่ยังอยู่ในบริบทของชุมชนเมืองอีกด้วย ดังนั้นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงไม่ใช่ทำแค่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในชนบทเท่านั้น แต่ต้องทำอย่างมีกระบวนการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
          มล.ดิศปนัดดา กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ต้อนรับคณะตัวแทนจากสาธารณรัฐโคลอมเบีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้ามาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละประเทศนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ นอกจากนี้ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของมูลนิธิฯ ในการร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น IKEA และ MUJI ต่อที่ประชุม CND โดยเน้นถึงโครงการการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนว่า ต้องพัฒนาทั้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของโครงการให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นไปได้อย่างยั่งยืน
          นับเป็นอีกครั้งที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถนำศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวงฯ ไปเผยแพร่ให้กับนานาประเทศได้รู้จักและยอมรับ รวมทั้งมีการนำไปพัฒนาในประเทศต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งกำลังขยายผลไปยังประเทศอื่นอีกหลายประเทศในเวที CND ที่ต้องการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งของมูลนิธิฯ ในเวทีระดับโลก.