ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค

          วันนี้ (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑) พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ความตระหนักในการรักษาสิทธิผู้บริโภคแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค อีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ ๒๕๕๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายในแต่ละเขตพื้นที่ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑. รายงานกระบวนการจัดการความรู้ ๒. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ๓. ผลการนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปทดลองใช้ 
          ในการจัดการประกวดครั้งนี้ มีคุณครูที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากมาย และโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ พร้อมเงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรางวัลที่ ๒ พร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รางวัลที่ ๓ พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี และรางวัลชมเชย ๖ รางวัล จะได้รับรางวัลเงินสด ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี / โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย / โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จังหวัดชัยภูมิ / โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ / โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี