ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีเซลส์ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน" Promoting I with I ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดกิจกรรม Pitching การนำเสนอแผนธุรกิจ จับคู่ทางธุรกิจ ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
          ในปีนี้ปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ฝึกอบรม บริหารเทคโนโลยีให้แก่นักวิจัย นักลงทุน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อทีมวิจัยและภาคธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนนักวิจัย และผู้ประกอบการร่วมใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ภายในงานมีผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้ความสนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักวิจัยไม่น้อยกว่า 40 คู่ โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานรวมทั้งหมด 17 ผลงาน แบ่งเป็นหมวดเครื่องสำอางและอาหารเสริม และหมวดเครื่องมือทางการแพทย์