ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คลินิกโรคจากการทำงานกับความปลอดภัยของลูกจ้าง

          กองทุนเงินทดแทนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างด้วยการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายในการทำงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน คลินิคโรคจากการทำงานเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อจัดระบบในการดูแลสุขภาพและวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง
          https://www.youtube.com/watch?v=qmGfZaFuiHI&index=2&list=PL1IaBwaDtoSHC4uv7aLnqvhXhGkyz8efH
          ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือทาง www.sso.go.th และสายด่วน 1506