ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เมื่อลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจากการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จะได้รับสิทธิอย่างไร?

          เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือได้รับการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัว ทั้งนี้ลูกจ้างไม่ต้องกังวลเรื่องขาดรายได้จากการขาดงาน ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไปตามความเห็นของแพทย์ ลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน รวมระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัวจริงตามความเห็นของแพทย์ผู้รักษา
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือทาง www.sso.go.th และสายด่วน 1506
          ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=NOn_u5-GN6M&list=PL1IaBwaDtoSHC4uv7aLnqvhXhGkyz8efH&index=1