ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล) (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจภาคการผลิตและการบริการในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งสถานที่ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการในตลาดมุสลิมโลก อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจการค้าเพียงลำพัง โดยขาดเครือข่ายมาสนับสนุนด้านการค้า
          ดังนั้น หากเป็นเช่นนี้ต่อไปการดำเนินธุรกิจจะไม่เข้มแข็งหรือดำเนินกิจการได้ในวงจำกัด ไม่สามารถขยายกิจการสู่ตลาดใหม่ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยควรสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น สร้างความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินงานกิจกรรมจะสอดรับกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
          กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการผลิตและบริการ (ที่ไม่ใช่อาหาร) อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สปา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์ จำนวน 40 กิจการ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
          พื้นที่ดำเนินการ : กรุงเทพฯและปริมณฑล

          ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
          - ได้รับบริการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเข้าสุ่ระบบมาตรฐานฮาลาล
          - ได้รับบริการการให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการนำระบบมาตรฐานฮาลาลมาใช้ในสถานประกอบการ ได้รับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล
          - ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตในโรงงาน การจัดทำเอกสารที่จำเป็น เช่น คู่มือฮาลาล (Halal Manual) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล 
          - ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
          - ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Exhibition ในโอกาสต่างๆที่โครงการดำเนินการ
          - ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและศึกษาตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ

          คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจการ
          - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและยังดำเนินธุรกิจอยู่
          - เป็นโรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
          - เป็นโรงงานที่มีระบบมาตรฐาน GMP (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
          - เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (ที่ไม่ใช่อาหาร) อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สปา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์
          - มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมในกิจกรรมและขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล
          รับจำนวนจำกัดเพียง 40 กิจการ (หมดเขตการรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561 )
          โปรดส่งใบสมัครและแบบข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ A1-61 มาได้ที่ k.rabeabnaveenurak@hotmail.com: Email /vdatponmart@gmail.com: หรือ แฟกซ์ 02-564-2737,02-986-9355