ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ร่วมเสวนาเนื้อหาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงกับงาน “TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ”

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานเสวนา "TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019 เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โดยเป็นการแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2561-2562 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรต่อไป เนื่องด้วยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561-2562 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา
          สำหรับการเสวนาในวันนี้เป็นการวิเคราะห์เกณฑ์ตามบริบทขององค์กร ในด้านการศึกษา การผลิต การบริการ ภาครัฐบาล ภาคการเงิน ตลอดจนธุรกิจกลุ่มสุขภาพ ดำเนินการเสวนาโดย คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล และคุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมรับฟังแนวทางดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในประเด็น "การบริหารความเสี่ยง : Enterprise Risk Management (ERM)" จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
          สนใจร หลักสูตรฝึกอบรม TQA Training คลิก http://www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training