ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ “CPT”

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม พิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ หรือ "CPT" ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-10.20 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
          9.15 น. ลงทะเบียน
          9.32 น. พิธีกรกล่าวเริ่มงาน
          9.34 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงนาม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ
          9.38 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ CPT
          9.46 น. กล่าวแสดงความยินดี
          โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          9.49 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
          โดย คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          9.52 น. กล่าวขอบคุณ
          โดย คุณสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
          9.55 น. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
          โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ผู้รับมอบ คุณจรุง สุพรรณพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
          มอบโล่แสดงความยินดี
          โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ผู้รับมอบ คุณสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
          9.58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย
          10.20 น. เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์