ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด SMO5A1 กองทุนผสมลงทุนในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตั้งแต่วันนี้-26 ธันวาคม 2560

           เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 กองทุนผสมลงทุนในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายวันนี้-26 ธ.ค. 2560
          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 หรือ กองทุนเปิด SMO5A1 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน มีนโยบายลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น โดยจะลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชียแปซิฟิค แต่กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 
          จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซีมองโอกาสสนับสนุนการลงทุน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงการที่จะเปิดประมูล รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยทางด้านการเมืองที่มีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเอเชียแปซิฟิคมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการส่งออกในประเทศต่างๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคและการนำเข้าของจีน ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ ความล่าช้าจากการลงทุนภาครัฐ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ในกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิคอาจเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีนที่ส่งผลด้านลบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความเหมาะสม อีกทั้งได้มีการนำระบบ Quantitative Model เข้ามาจับจังหวะการลงทุนและคัดเลือกหุ้นให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม
          สำหรับกองทุนเปิด SMO5A1 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว 
          กองทุนเปิด SMO5A1 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน 
          ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด SMO5A1 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com