ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด MK6S38 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันนี้-14 ธันวาคม 2560

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 38 หรือ MK6S38 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV โดยลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนดังนี้
ชื่อตราสาร/ผู้ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (% ต่อปี)
สัดส่วน
การลงทุน โดยประมาณ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ
(% ต่อปี)
เงินฝากประจำ Bank of China
Moody's32 : A1
1.42%
19.00%
0.27%
เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China
Moody's32 : A2
1.42%
19.00%
0.27%
ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
1.42%
6.36%
0.09%
ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอเซียเสริมกิจ
ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
1.52%
12.73%
0.19%
ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
2.22%
18.18%
0.40%
ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
2.04%
18.18%
0.37%
ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRIS : BBB+
1.47%
6.55%
0.10%
ประมาณการผลตอบแทน
1.69%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน
0.19%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย
1.50%

          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ Bank of China rating A1 สัดส่วนลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27% ต่อปี, เงินฝากประจำของ Agricultural Bank of China rating A2 สัดส่วนลงทุน 19% ผลตอบแทนของตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 6.36% ผลตอบแทนตราสาร 1.42% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.09% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 12.73% ผลตอบแทนตราสาร 1.52% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.19% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 18.18% ผลตอบแทนของตราสาร 2.22% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB + สัดส่วนลงทุน18.18% ผลตอบแทนตราสาร 2.04% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.37% ต่อปี, และตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB + สัดส่วนลงทุน 6.55% ผลตอบแทนของตราสาร 1.47% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.10% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB- 
          ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.69% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.19% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.50% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว 
          ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
          กองทุนเปิด MK6S38 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 085-616-3993 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com