ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอสเอสไอสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จัดค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บางสะพาน รุ่นที่ 12

          บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 109 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจสีเขียว มีจิตใจในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
          เอสเอสไอ ให้ความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างยั่งยืน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน และพนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึงได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผ่านโครงการต่างๆที่ได้จัดขึ้น