ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งาน “ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer’s Market” ส่งต่อความสุขจากเกษตรกรสู่คนเมือง ด้วยผลผลิตจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

          กลุ่มมิตรผลจัดงาน "ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer's Market" ในโครงการทำตามพ่อ มุ่งนำความสุขจากเกษตรกรตรงสู่คนเมือง ด้วยผลผลิตตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมกิจกรรมหลากหลายส่งเสริมให้เห็นและสัมผัสจริงว่าแนวทางนี้ใครก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ แม้กระทั่งผู้ที่ใช้ชีวิตเมืองใหญ่ ให้มีความสุขอย่างเรียบง่ายได้โดยอาศัย 3 ขั้นตอน คือ "ปลูก เพ(ร)าะ สุข'" เริ่มจาก "ปลูก" ฝังทัศนคติการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ อย่างการรู้จักบริโภคอย่างพอประมาณ "เพาะ" แนวคิดและความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วยการปรับเปลี่ยนการกินอยู่ให้เหมาะสมกับร่างกายและวิถีชีวิต ก้าวไปสู่ความ "สุข" อย่างยั่งยืน จากการพึ่งพาตัวเอง มีความพึงพอใจและยินดีในสิ่งที่ตนเองมี เพียงเท่านี้ก็มีความสุขได้อย่างง่ายๆ
          ในภาพ
          บรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งมอบความสุขจากชาวไร่สู่ชาวเมือง ในงาน "ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer's Market" โดยกลุ่มมิตรผล
          ร่วมด้วย จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา (ซ้ายสุด) ภูมิใจ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) สองสาวเมืองกรุงใจมุ่งใช้ชีวิตแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" พยุง ธัญญเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) อัศจรรย์ อนันตภูมิ (ที่ 3 จากขวา) สองเกษตรกรครัวเรือนต้นแบบในโครงการทำตามพ่อ พร้อมด้วย ปิ่น-เก็จมณี วรรธนะสิน (ที่ 2 จากขวา) กอล์ฟ Fucking Hero-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก(ซ้ายสุด) ที่ร่วมกิจกรรมฝากปลูก สนับสนุนเกษตรกร มารับผลิตผลและร่วมกิจกรรมในงาน "ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer's Market"