ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“สคร. นำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจเดือนแรกของปีสูงกว่าเป้าหมาย 25% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง”

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. ได้รับเป้าหมายการนำส่งรายได้ตามเอกสารงบประมาณ 2561 จำนวน 137,000 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้จำนวน 34,546 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีส่วนรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ
          นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น โดยมีรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุดในเดือนตุลาคม 2560 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 13,384 ล้านบาท ธนาคารออมสิน จำนวน 5,739 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5,693 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2,510 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2,473 ล้านบาท 
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. จะเร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้ 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วย