ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด MSI 26 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทุก 3 เดือน เปิดขายครั้งเดียววันนี้-11 สิงหาคม 2560

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 (MSI 26) โดยลงทุนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อายุประมาณ 3 ปี ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนดังกล่าวจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.85 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อ ครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV 
          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 11.63% ผลตอบแทนตราสาร 2.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.29% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 1.74% ผลตอบแทนตราสาร 2.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.04% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.77% ผลตอบแทนของตราสาร 3.20% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.63% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB สัดส่วนลงทุน 19.77% ผลตอบแทนของตราสาร 3.60% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.71% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 8.14% ผลตอบแทนของตราสาร 2.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.20% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 13.95% ผลตอบแทนของตราสาร 2.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 4.65% ผลตอบแทนตราสาร 3.20% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.77%ผลตอบแทนตราสาร 3.30% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.65% ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาลไทย สัดส่วนลงทุน 0.58%ผลตอบแทนตราสาร 1.00% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.01% ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-
          ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
          ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI 26 ร้อยละ 3.02 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.17 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.85 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว
          กองทุนเปิด MSI 26 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 3 ปี และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 085-616-3993 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่www.mfcfund.com