ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด MK6S36 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในอัตรา 1.625%ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-9 มิถุนายน 2560

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 36 หรือ MK6S36 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.625 ต่อปีพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV โดยลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ เงินฝากที่ออกโดยโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า BBB-
          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.70% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.30% ต่อปี, เงินฝากประจำของ China Construction Bank (CCB) rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.78% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32% ต่อปี,เงินฝากประจำ Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.75% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32% ต่อปี, เงินฝากประจำของ Agricultural Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.73% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB + สัดส่วนลงทุน16% ผลตอบแทนตราสาร 2.00% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32% ต่อปี และตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 12% ผลตอบแทนตราสาร 2.00% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.24% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB- 
          ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.81% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.185% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.625% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว 
          กองทุนเปิด MK6S36 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยลงทุนได้ในระยะเวลาปานกลาง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com