ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX 12M9 ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2560

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 9 หรือ I-FIX 12M9 ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคมนี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีนโยบายลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ เงินฝากที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่มอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV 

          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร/ผู้ออก(1)

อันดับความน่าเชื่อถือ

ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ(%ต่อปี)

สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ(% ต่อปี)

เงินฝากประจำ Al khaliji Bank

Moody's : A3 / Fitch : A+

1.83%

18.00%

0.33%

เงินฝากประจำ China Construction Bank

Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A

1.93%

18.00%

0.35%

เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China

Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A

1.85%

14.00%

0.26%

เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar

Moody's : A3 / Fitch : A+

2.18%

18.00%

0.39%

เงินฝากประจำ Emirates NBD PJSC

Moody's : A3 / Fitch : A+

1.90%

18.00%

0.34%

เงินฝากประจำ Bank of China

Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A

1.71%

14.00%

0.24%

ประมาณการผลตอบแทน

1.91%

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน

0.16%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย

1.75%

 

          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ AI Khaliji Bank ประเทศกาตาร์ rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.83%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.33% ต่อปี, เงินฝากประจำ China Construction Bank rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.93% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.35% ต่อปี, เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 14%ผลตอบแทนตราสาร 1.85% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26% ต่อปี, เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar rating A+สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 2.18% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.39% ต่อปี, เงินฝากประจำ Emirates NBD PJSCrating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.90% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี เงินฝากประจำ Bank of Chinarating A สัดส่วนลงทุน 14% ผลตอบแทนตราสาร 1.71% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.24% ต่อปี, ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-
          ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด I-FIX12M9 ร้อยละ 1.91 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.16 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.75 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว
          กองทุนเปิด I-FIX12M9 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 12 เดือน และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่www.mfcfund.com

          - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน
          ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: สุวรรณา ชีวนันทชัย บลจ.เอ็มเอฟซ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2232