ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด MSI 23 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทุก 3 เดือน ในอัตราเฉลี่ย 2.70%ต่อปี เปิดขายครั้งเดียววันนี้-20 กุมภาพันธ์ 2560

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23 (MSI 23) โดยลงทุนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อายุประมาณ 3 ปี ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน กองทุนดังกล่าวจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.70 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อ ครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV
          ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 20% ผลตอบแทนของตราสาร 3.25% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.64% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 8% ผลตอบแทนของตราสาร 2.58% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.21% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 17% ผลตอบแทนตราสาร 3.35% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.56% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)rating A – สัดส่วนลงทุน 8% ผลตอบแทนตราสาร 2.75% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.23% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 17% ผลตอบแทนตราสาร 2.85% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.48% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 8% ผลตอบแทนตราสาร 2.58% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.21% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 4% ผลตอบแทนตราสาร 2.51% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.10% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 17% ผลตอบแทนตราสาร 2.76% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.46% ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาลไทย rating AAA สัดส่วนลงทุน 1% ผลตอบแทนตราสาร 1.35% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.01% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-
ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI 23 ร้อยละ 2.90 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.20 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.70 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว
          กองทุนเปิด MSI 23 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 3 ปี และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
          สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288-955 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com