ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-USS1 ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ในสหรัฐอเมริกา วันนี้-17 กุมภาพันธ์ 2560

           เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ในสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน 
          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 หรือ กองทุนเปิด I-USS1 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสภาวการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
          บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการขยายตัวจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะได้ผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ (Fiscal Policy) ที่รัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯมีแนวทางที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2560 – 2561 อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2560 การเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดตราสารทุนในสหรัฐฯมีความผันผวนสูงขึ้น โดยการเลือกตั้งในฝรั่งเศสที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน และพฤษภาคมนี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อตลาดตราสารทุนทั่วโลกสูงที่สุด แต่โดยรวมในระยะยาว เอ็มเอฟซียังมีมุมมองที่ดีกับการขยายตัวของตลาดตราสารทุนสหรัฐฯ จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ 
          สำหรับกองทุนเปิด I-USS1 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสดสกุลเงินบาท หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว 
          ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน ทั้งนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
          กองทุนเปิด I-USS1 เหมาะกับผู้ที่คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ และมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 
          ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288-955 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com