ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: RBRU : มรภ.รำไพพรรณี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          โดยภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และได้รับความร่วมมือจากคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมนำผลงานวิจัยเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา และผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากต้นฝาดดอกแดงสำหรับการพัฒนาชุมชนในตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ณภัค แสงจันทร์