ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.ลงพื้นที่จับมือ 7 เขตกรุงเทพเหนือ ขุด ลอก คูคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน

          กทม.ประสานทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่าพันคน ลงพื้นที่ ขุดลอก คูคลอง ลำผักชี แก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน เริ่มที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ดอนเมือง จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว สายไหม และหลักสี่ ตามโครงการกิจกรรมขุดลอก คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 70 คูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดกิจกรรมสมโภชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ประสานกับสำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมขุดลอก คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 70 คูคลอง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางเขน ดอนเมือง จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว สายไหม และหลักสี่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขต และประชาชนผู้มีบ้านเรือนริมคลองลำผักชี รวมจำนวน 1,000 คน โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอก คู คลองลำผักชี โดยการพัฒนาขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งการพัฒนา คลองลำผักชี ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และจะได้ดำเนินการในคลองอื่น ๆ ให้ครบตามเป้าหมายต่อไป
          โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน หลังจากนั้นจะดำเนินการ ขุดลอกคูคลองต่อในเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ และกรุงธนใต้ ให้ครบทั้ง 70 คลอง รวมความยาวทั้งสิ้น 90,737 เมตร ตามแผนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
          ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีจำนวนคลองทั้งสิ้น 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272,310 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำจำนวน 213 คลอง ที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตต่างๆ จำนวน948 คลอง นอกจากนี้ยังมีคู ลำราง ลำกระโดง จำนวน 561 แห่ง และบึงรับน้ำจำนวน 21 แห่ง แต่ปัญหาที่ผ่านมา คู คลอง บางแห่งตื้นเขิน เสื่อมสภาพ หรือมีขยะมูลฝอย วัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำลงสู่ลำคลอง เป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมขุดลอกคูคลองทั่วกรุงเทพ โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต คัดเลือกคูคลองที่มีปัญหาและจัดทำกิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาและปรับปรุงลำน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดปัญหามลภาวะจากน้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ ฟื้นฟูสภาพคลองและปรับภูมิทัศน์ในเขตคลองให้เป็นระเบียบสวยงาม 
          กทม.ได้เตรียมพร้อมดำเนินการ อย่างไรก็ตามกทม.มีความพร้อมเต็มที่ ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนก็เสริมกำลังเพื่อเร่งแก้ไข เช่น ได้เพิ่มขนาดเครื่องสูบน้ำให้ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปั่นไฟช่วยเพิ่มกำลังไฟในการเดินเครื่อง เพื่อให้การระบายน้ำเร็วขึ้น โดยขณะนี้พบว่าสถิติค่าเฉลี่ยฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ มากกว่าค่าเฉลี่ยตลอดปีทั้งปีแล้ว สำหรับแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพเหนือทั้ง 7 เขต โดยในวันนี้จะลงพื้นที่ ณ บริเวณคลองลำผักชี ความกว้าง 8 เมตร ความยาว 3,260 เมตร หลังจากนั้นทีมงานทุกภาคส่วนจะทยอยขุดลอกคูคลองให้ครบ 10 คลอง ในเขตกรุงเทพเหนือ นอกจากการขุดลอกคูคลองตามแผนแล้ว กทม. ยังเร่งดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น และระยะยาวต่อไป