ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้เรื่องที่ดินกับประขาชน

          นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดิน เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนและจัดการที่ดินของรัฐ โดยให้บริการประชาชนเพื่อการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีคุณภาพตลอดจนบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในปัจจุบันประชาชนยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรมที่ดินในด้านการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรที่ดินอาคารชุด ที่สาธารณประโยชน์และกระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
          นายอภินันท์ กล่าวว่า กรมที่ดินจัดทำโครงการ "กรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้เรื่องที่ดินกับประชาชน" ในทุกภาคส่วนทั่วประเทศขึ้น โดยครั้งแรกจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าร่วมศึกษาทั้งด้านความรู้ ด้านกฎหมาย การจัดสรรที่ดินและอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นการนำร่องอีกด้วย