ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พม. ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ กทม. จัด “คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว” เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทางสายตาได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านดนตรี

          วันนี้ (๑๖ ต.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด "คอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาว" เพื่อเป็นการรวบรวมนักดนตรีที่พิการทางสายตาสายหรือตาบอดที่มีฝีมือโดดเด่นทางด้านดนตรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประธานาธิบดี ลินดอน บี.จอห์นสัน ได้ประกาศให้วันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันไม้เท้าขาวสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงไม้เท้าขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพความปลอดภัย ในการเดินทางของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นการสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดว่าเป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และเป็นผู้ที่สามารถร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลพิการทางสายตาหรือคนตาบอด ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเชิงศิลปะด้านการเป็นนักร้อง นักดนตรี ทั้งการแสดงในสถานที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ที่เห็นได้โดยประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการดำรงชีวิตและต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องขอทาน ศิลปินตาบอด และกระบวนการค้ามนุษย์ เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนในสังคมปัจจุบันมาก ดังนั้นการตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศิลปินตาบอดเหล่านี้ให้เป็นนักดนตรีอาชีพและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับนักดนตรีอาชีพทั่วไป จึงเป็นงานที่หลายหน่วยงาน ทั้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรุงเทพมหานคร สมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย และคนตาบอดเองก็ต้องร่วมมือกัน 
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีนโยบายการจัดระเบียบขอทาน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... ได้ระบุว่า "วณิพก" ไม่ถือว่าเป็นขอทาน และไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความถูกต้อง ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรี ตาบอดในที่สาธารณะ หรือจากถนนสู่ดวงดาว From Street to Stars เพื่อเป็นการยกระดับศิลปินตาบอดเหล่านี้ให้เป็น นักดนตรีอาชีพและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับนักดนตรีอาชีพทั่วไป ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรุงเทพมหานคร ภาคส่วนของคนพิการ ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคนตาบอดทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน รวมทั้งภาคส่วนของเอกชน ได้แก่ ค่ายเพลงดัง ทั้ง ๓ แห่ง คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
          "สำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตศิลปินไม้เท้าขาวครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการนำศิลปินตาบอดข้างถนน ที่ผ่านการฝึกฝนจนเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ได้มีโอกาสทำการแสดงบนเวที เพื่อพิสูจน์ถึงศักยภาพทางด้านดนตรีของคนตาบอดไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ให้ประจักษ์สายตาต่อผู้ชมที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ เพื่อเป็นการรวบรวมนักดนตรีตาบอดที่มีฝีมือโดดเด่นทางด้านดนตรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ ตนขอชื่นชมทักษะในทางดนตรีและเสียงร้องอันไพเราะของศิลปินไม้เท้าขาว และพร้อมจะส่งเสริมโอกาสให้คนตาบอดได้แสดงศักยภาพด้านเสียงเพลงและดนตรี ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป"พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย