ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DNA สยายปีกการลงทุนครอบคลุมทั้งธุรกิจพลังงานถ่านหิน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา เพิ่มฐานรายได้-กระจายความเสี่ยง

          DNA เดินหน้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งพลังงานถ่านหิน สื่อสิ่งพิม์และสื่อโฆษณา หลังบอร์ดไฟเขียวลงทุนใน 3 บริษัทเป็นจำนวนเงินกว่า 197 ล้านบาท ตามแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ กระจายความเสี่ยง มั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่ง ผลักดันให้บริษัทเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
          นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะพลังงานถ่านหิน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ 3 บริษัท ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC) จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TCC ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TCC 
          บริษัทย่อยของ DNA เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮอลลีวู้ด รีพอร์ตเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (HRT) จำนวนทั้งสิ้น 50,001หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.34 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ HRT รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,100 บาท และบริษัทย่อยของ DNA เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (WSG) จำนวนทั้งสิ้น 60,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ WSG รวมเป็นเงินที่ใช้ลงทุนใน WSG เท่ากับ 12,000,000 บาท รวม DNA และบริษัทย่อย ลงทุนใน 3 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 197 ล้านบาท 
          "TCC ดำเนินธุรกิจจัดซื้อและจัดจำหน่ายถ่านหิน มีแหล่งนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงคัดแยกและคลังถ่านหินที่อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งสาเหตุที่ DNA ตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนใน TCC เพราะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบของบริษัท และ TCC ก็เป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตและช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต"นายสามารถ กล่าว 
          สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทดังกล่าว ประกอบด้วย 1. เพิ่มช่องทางการหารายได้และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักไปยังธุรกิจอื่นๆ 2. TCC ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้าถ่านหิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัท และ 3. TCC มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
สำหรับ HRT เป็นบริษัทที่จะได้รับสิทธิในการนำเนื้อหาในนิตยสารชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาผลิตเป็นนิตยสารเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดย HRT จะมีช่องทางการกระจายสินค้าหลายช่องทางเช่น นิตยสารรายเดือน, แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ, เว็ปไซด์ของทางนิตยสาร, โทรทัศน์และรายการวิทยุต่างๆ และงาน Event ต่างๆ และในส่วนของ WSG ประกอบธุรกิจบริหารป้ายโฆษณาและบริหารสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการกีฬา โดยบริษัทคาดว่าการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ จะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
          นอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว DNA ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในทุกรูปแบบ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ พลังแสงอาทิตย์ หรือขยะ เป็นต้น โดยอยู่ระหว่างการศึกษาในหลายโครงการและหลายรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ เนื่องจากต้องคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น