ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบกระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณกรวรรณ แซ่เล้า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุรี นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการเติมเต็มช่องว่างด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความขาดแคลน พร้อมทั้งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการวางแผนการใช้จ่าย ผ่านเกมการออมบน Tablet ณ โรงเรียนวัดชุกพี้ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
          คุณกรวรรณ แซ่เล้า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุรี บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว ไทยซัมซุงประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ได้จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้องขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบกระเป๋านักเรียนให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีความขาดแคลน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนที่อยู่ในเมืองกับเยาวชนในชนบท อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียน โดยจะส่งมอบกระเป๋านักเรียน จำนวน 202 ใบ แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดชุกพี้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ที่มีความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงกระเป๋านักเรียน อีกทั้ง พ่อ แม่ ผู้ปกครองของน้องๆ นักเรียนมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทำนาเช่า ซึ่งมักจะเกิดภาวะค่าใช้จ่ายเกินตัวในช่วงเปิดเทอมของเด็กๆ การส่งมอบกระเป๋านักเรียนในครั้งนี้จึงสามารถบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากการมอบกระเป๋าในโครงการ “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง” แล้วนั้น ผู้บริหารและพนักงานไทยซัมซุงประกันชีวิต ยังนำเกมการออม (Thai Samsung Life Insurance Saving Game) ซึ่งเป็นเกมที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านการออมและการวางแผนการใช้จ่ายเบื้องต้น ที่น้องๆ นักเรียนสามารถเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ Tablet ได้ โดยมีเกมสนุกๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ฐานเกม ได้แก่ เกมรู้จักการออม เกมกำจัดศัตรูการออม เกม Yes or No เกม Let’s go Shopping เกม We Love & Share และเกมหนูน้อยนักสำรวจ โดยบบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้เด็กๆ มีวินัยในการใช้จ่าย รักการออม รวมทั้งตระะหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมในวันนี้ เพื่ออนาคตที่มีความสุขและมั่นคงต่อไป”
          สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ดำเนินการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน มอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ก็ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไปแล้ว จำนวน 30 เครื่อง โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนในชนบท โครงการซัมซุง ประกันชีวิต Scholarship Program มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 16 ทุนการศึกษาและปริญญาโท จำนวน 5 ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยใด้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการออม การวางแผนด้านการเงินเบื้องต้น รวมไปถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม One Day Camp เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน ของไทยซัมซุงประกันชีวิต และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project...We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป