ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. รณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนิทรรศการ “ยกระดับพื้นที่สีเขียว ให้กรุงเทพฯสดใส”

          เนื่องในโอกาสที่วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่า ราชการ และนายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จัดนิทรรศการ “ยกระดับพื้นที่ สีเขียวให้กรุงเทพฯสดใส” (Bangkok raises your green space) ขึ้นเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ได้รับทราบถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยใช้นิทรรศการ เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ อาทิ โครงการปลูกต้นไม้แนวตั้งในที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในคอนโดมีเนียมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในเขตกรุงเทพฯ และโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นเพิ่มสีเขียวให้เมืองกรุง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการรณรงค์ช่วยลดโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยมีศิลปินเข้ามาร่วมสร้างสีสัน ภายในงานมากมาย ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้