ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พม. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เร่งช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วม

          นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, และ นายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน ๒๗ จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใย ต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด มีคนพิการจำนวน ๑๔๓,๑๗๑ คน ทั้งนี้ คนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้จัดทำ “คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย” พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนพิการ ครอบครัว อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง ๒๗ จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังร่วมมือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านของคนพิการ หลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
          "สำหรับคนพิการที่ประสบอุทกภัยกรณีบ้านที่อยู่อาศัยสภาพชำรุดทรุดโทรม และต้องการ ความช่วยเหลือ หรือประชาชนที่ประสงค์บริจาควัสดุอุปกรณ์ช่วยซ่อมแซมบ้านให้คนพิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นางปวีณา กล่าวตอนท้าย