ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

          ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance  for Children to Learn) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนในต่างจังหวัดกับเยาวชนที่อยู่ในเมือง ณ โรงเรียนวัดทด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
          ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) โดยบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ถึงมือน้องๆ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก
          ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน การพัฒนาด้านการศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในอนาคต ส่งผลทำให้แต่ละประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษา 
          เพื่อให้บุคลากรของแต่ละประเทศ มีความพร้อมที่จะติดต่อ เรียนรู้ ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการแข่งขันที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต
          ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์และมีมุมมองที่หลากหลาย ทำให้การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ผมในฐานะ ประธานในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญ ในการที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่มีความขาดแคลนให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการมอบโอกาสแก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งบริษัทฯ จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
          คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน โครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การ Korea Food for the Hungry International ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี โดยได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในปีแรกของการดำเนินโครงการได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน 
          สำหรับการดำเนินโครงการในปีที่ 2 นั้น ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน และกำหนดทำพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแห่งแรก”
          สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project...We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 

          ติดต่อ:
          นัฎยา ทาร์ฟ 
          แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          02 308 2245 ต่อ 136