ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำจิตอาสาไทย – เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ครั้งที่ 6

          ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำจิตอาสาไทย – เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ในโครงการ Green Global Project...We love Thailand
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิต และพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี ในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งสร้างเรือนเพาะเห็ดสนับสนุนโครงการหาหารกลางวันให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดราษฏร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร
          คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี และ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ว่า “We Love & Share” ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ “จิตอาสา” นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมใน 2 แนวทางหลักคือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
          ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการปลูกป่าชายเลนถาวรในโครงการ “Green Global Project…We love Thailand” เพื่อรักษาและคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตอีกด้วย โครงการ Green Global Project…We love Thailand ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ของการจัดโครงการฯ ซึ่งได้ปลูกต้นโกงกางไปแล้วกว่า 5,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 ได้จัดสรรให้แก่บริษัทฯ มีพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิตประเทศเกาหลี และพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิตกว่า 60 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการฯ จะยังประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าชายเลนแห่งนี้ในระยะยาว สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง พนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันสร้างเรือนเพาะเห็ด เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนวัดธรรมมาราม จ.สมุทรสาคร
          แม้ว่าโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน แต่เราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป” คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ กล่าว
          นอกเหนือจากการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังได้มุ่งเน้นดำเนินโครงการด้านการศึกษา โดยที่ผ่านมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท จัดทำโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสด้านการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 

          ติดต่อ:
          แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนงานกลยุทธิ์การตลาดและสื่อสารองค์กร 
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
          คุณนัฎยา ทาร์ฟ โทร 02 -308-2245 ต่อ 136 
          e-mail : nutya.t@thaisamsunglife.co.th