ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ และรุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวนรุ่นละ 40 คน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nec.dip.go.th 
          หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-124-9902 
          อีเมล์ : nec.e-commerce@hotmail.com

          โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” 
          (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
          สาขาธุรกิจ e-Commerce 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ (ผู้จัดการโครงการ) (ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี รวม 7 รุ่น)
          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ
          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2556
          จำนวนที่รับสมัคร 40 คน ต่อ รุ่น 
          รับอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) 
          รุ่นที่ 2 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.) 

          วิธีการสมัคร 
          ช่องทางที่ 1 ส่งใบสมัคร online ที่ http://nec.dip.go.th เลือกหน่วยร่วม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          หรือส่งใบสมัครที่อีเมล์ nec.e-commerce@hotmail.com 
          ช่อง ทางที่ 2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซอง ผศ.ดร. ประมา ศาสตระรุจิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

          คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
          1. อายุ : ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
          2. วุฒิการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
          3. ความรู้เบื้องต้น : มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

          หลักฐานการสมัครคือ 
          1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 

          วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อผลักดัน ให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ 
          2. เพื่อสนับสนุน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง 
          3. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง แก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน 
          4. เพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

          กลุ่มเป้าหมาย 

          ผู้ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 
          1. ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ 
          2. นักศึก ษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) 
          3. ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้าง ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง 
          4. ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง 
          5. ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ