ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CPN ภูมิใจนำเสนอกองทุนรวม CPNCG เข้าระดมทุนคาดนักลงทุนให้ความสนใจ ล้นหลาม

          อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPNพร้อมเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) จำนวนไม่ต่ำกว่า 149 ล้านหน่วย ให้แก่ประชาชนทั่วไปจากจำนวนหน่วยที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 427 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.30 บาท ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 กันยายน 2555 คาดว่าจะระดมทุนให้แก่บริษัทฯ ได้ประมาณ 4,394 ล้านบาท โดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม พร้อมด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม
          นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ เปิดเผยว่า “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารถึง 18 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลรวม 10 แห่ง และ ต่างจังหวัดอีก 8 แห่ง รวมทั้งอาคารสำนักงาน 7 แห่งอีกทั้งการบริหารโครงการอาคารสำนักงาน 7 โครงการที่มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า 90% มีความประสงค์จัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ซึ่งจะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทในกลุ่มของ CPN เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุน CPNCG โดยพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุน CPNCG ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อหน่วยลงทุน CPNCG เข้ามาที่ระดับราคา 10.30 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาสูงสุดของช่วงราคา โดยมีปริมาณความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันมากกว่า 3 เท่าของจำนวนหน่วยที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน สำหรับการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนทั่วไปจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ small–lot-first โดยกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 4,000 หน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 41,200 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 10,300 บาท โดยคาดว่ากองทุนรวม CPNCG จะสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้นประมาณ 4,394 ล้านบาท ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าอาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารสำนักงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย “
          นายโสภณ อัศวานุชิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท คาดว่ากองทุนรวม CPNCG จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและมีผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ เนื่องจากมีทำเลที่ดีมาก หาเปรียบเทียบได้ยาก ตลอดจนเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้วย CPNCG จะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นลงทุนในอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพและมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารสำนักงานคุณภาพ และทำเลใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งกองทุนรวม CPNCG จะมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มากกว่า 30 ปี อันจะเห็นได้จากความสำเร็จในแต่ละโครงการที่เข้าพัฒนาและบริหาร”
          นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เพิ่มเติมว่า “ ที่ผ่านมาบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการระดมทุนโดยการจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) โดยเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของ CPNRF ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เท่ากับ 25,363 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่มา www.settrade.com) ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นบทพิสูจน์ในการบริหารโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ของ CPNRF” 
          สำหรับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) จะเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวนไม่ต่ำกว่า 149 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 35 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2555 นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ในวันทำการ หรือ บูธจองซื้อกองทุนรวม CPNCG ณ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กันยายนนี้ (ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์) เวลา 10.00 – 17.00 น. สำหรับวันที่ 10 กันยายน ปิดรับจองซื้อในเวลา 15.00 น. และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อย่อว่า “ CPNCG ” 

          ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
          โทร: 02-658-6300 ต่อ 5180 , 7401 , 7402 , 7403