ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมธนารักษ์ขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เดิมออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ตามที่กรมที่ดินร้องขอ

           กรมธนารักษ์ได้รับการร้องขอจากกรมที่ดิน จึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2551 – 2554 รอบบัญชีเดิม ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
           นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ตามที่มีการ แถลงข่าวการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในรอบบัญชีใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากได้รับการประสานจากกรมที่ดินผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยขอให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาในการที่จะขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ฉบับปัจจุบันออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยซึ่งตรงกับนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) ได้มอบนโยบายมาตลอดให้กรมธนารักษ์พิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และกรมธนารักษ์ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่าจะดำเนินการจัดทำราคาประเมินที่ดินในเขตพื้นที่น้ำท่วมและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2555
          นายนริศ ชัยสูตร กล่าวต่อว่า คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายพระนาย สุวรรณรัฐ) เป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณาเห็นว่าจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนต้องสูญเสียทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างกว้างขวาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯประกอบระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ขยายเวลาการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2551-2554 ออกไปอีก 6 เดือน โดยกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดมีการประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว