ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กิมเอ็งเปิดตัว DW 9 รุ่นใหม่ 22 พ.ย. นี้ รองรับโอกาสฟื้นตัวหลังน้ำลด

          กิมเอ็งเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) รุ่นใหม่ 9 ตัวใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านลงทุน รองรับโอกาสฟื้นตัวหลังวิกฤติน้ำท่วมได้ผ่อนคลายลง โดยครอบคลุมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ปิโตรเคมี เกษตร อาหาร ธนาคาร พลังงาน และขนส่ง ซึ่ง DW 9 รุ่นใหม่ มีดังนี้ PTTG42CA, STA42CC, CPF42CB, KBAN42CC,SCB42CC, BBL42CC, KTB42CB, ESSO42CB และ THAI42CB 

          นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าบริษัทฯ จะเสนอขาย DW 9 รุ่นใหม่ซึ่งเป็นชนิด Call Warrants (สิทธิในการซื้อ) โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 22 พ.ย. 2554 ได้แก่ 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTG42CA) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBAN42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO42CB) 
          และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI42CB) 

          กิมเอ็งออกเสนอขาย DW ใหม่ 9 รุ่นนี้ โดยเลือกหุ้นที่โดดเด่น DW ชุดใหม่นี้มีอายุคงเหลือ ประมาณ 6 เดือนและมีราคาใช้สิทธิค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงในปัจจุบัน กล่าวคือ Call Warrant มีลักษณะเป็น Deep-in-the-Money โดย DW เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุน สำหรับราคา DW ทั้ง 5 ตัว จะถูกกำหนดตามความเหมาะสมของหุ้นอ้างอิงและจะเสนอขายผ่านกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) ราคา DW ที่จะซื้อจะขายจริงจะถูกจับคู่ตามระบบการซื้อขายของตลาดฯ ซึ่งราคาเสนอขายจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นอ้างอิงและปัจจัยอื่นๆ ตามภาวะการณ์ของตลาด

          ผู้ลงทุนใน Call Warrant ควรต้องวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นอ้างอิง หากประเมินว่าหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงพิจารณา
ซื้อ Call Warrant นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามบทวิจัยของกิมเอ็ง Derivatives Warrant Update เพื่อพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของ DW ได้ทุกวันทาง KELive Research ราคา DW อาจจะมีการปรับขึ้นลงแรงและเร็วกว่าหุ้น ดังนั้นนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์อ้างอิงว่ามีแนวโน้มที่ดี น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตมากน้อยเพียงใด
 
 

DW

หุ้นอ้างอิง

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(จำนวน DW: 1 หุ้นอ้างอิง)

วันทำการซื้อขาย
วันสุดท้าย

PTTG42CA

PTTGC

50

10 : 1

21 พ.ค. 2555

STA42CC

STA

14

5 : 1

21 พ.ค. 2555

CPF42CB

CPF

24

10 : 1

21 พ.ค. 2555

KBAN42CC

KBANK

95

20 : 1

21 พ.ค. 2555

SCB42CC

SCB

90

20 : 1

21 พ.ค. 2555

BBL42CC

BBL

115

20 : 1

21 พ.ค. 2555

KTB42CB

KTB

11.5

5 : 1

21 พ.ค. 2555

ESSO42CB

ESSO

7

5 : 1

21 พ.ค. 2555

THAI42CB

THAI

15

5 : 1

21 พ.ค. 2555

 
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
          โทร. 02-658-6300 ต่อ 5180 ,7401 , 7402