ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมพลศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ ประจำปี 2553

           
          กรมพลศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ โดยปีนี้มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล
          ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ ทางคณะอนุกรรมการได้อาศัยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
          1. เยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ เสนอโดยสถาบันอุดมศึกษาจากเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาวิชาเอกทางนันทนาการหรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถทางนันทนาการ เป็นต้นแบบของบุคลากรนันทนาการของสถานศึกษา โดยคัดเลือกจากประวัติ ผลงานและคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำหนด 
          2. สรรหาจากบุคคลดีเด่น ศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง เป็นต้นแบบมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ มีความประพฤติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกีฬาและนันทนาการ
          3. สรรหาและคัดเลือกโดยผ่านผู้มีประสบการณ์ด้านค้นหา ศิลปิน ดารา หรือ ผู้มีชื่อเสียงและคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
          คุณสมบัติเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ
          1. เป็นบุคคลที่อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นสุดการประกาศรับคัดเลือก)
          2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และไม่บกพร่องทางจิตประสาทและศีลธรรมอันดีงามหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
          3. เป็นผู้มีความสามารถและมีภาวะผู้นำสามารถเข้าสังคมได้ดี
          4. มีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อทุกคน
          5. มีผลงานเป็นที่ปรากฏหรือประจักษ์แก่สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 คน/ รางวัล ได้แก่ 
          1. นายสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว อาชีพ นักร้อง/นักแสดง
          2. นางสาวนิภาพร แปงอ้วน อาชีพ นักร้อง/นักมวย
          3. นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ “แพนเค้ก” อาชีพ ดารานักแสดง
          4. นายจักรเพชร วรสินธ์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          5. นางสาวฐิตวรรณ ปัญญาคำ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          6. นางสาวกัญญนันท นันทนัช นักประชาสัมพันธ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์