ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรนม. สร้างความสามัคคีในองค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน

          
          เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา กองพัฒนา บุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความสามัคคีในองค์กร เพื่อพัฒนประสิทธิภาพของงาน” ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท & สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์สุพรรณี ภู่งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การมีหัวใจบริการ (Service Mind) วิทยากรจากบริษัท AIS สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นเป็น กิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บวร สุวรรณผา และกิจกรรมสุดท้าย คือ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี และทีมวิทยากร อาจารย์อุดม วงศ์หอม อาจารย์ปฐมศกาญจน์ จำเริญสนิท อาจารย์อาคร ประมงค์ อาจารย์ทิพมาศ ลำเจริญ และอาจารย์อาภากร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคี ในองค์กร อาทิ ความหายนะของผู้นำทีมงาน คือ หน้าบูด ไม่พูดจา อารมณ์ไม่ดี จู้จี้ขี้บ่น ไม่มองหน้าคน เอาแต่ใจตนเอง อวดเบ่งวางท่า ไม่คบหาสมาคม ชมคนไม่เป็น แต่อยากเด่นอยากดัง และข้อควรระวัง ในการเสียสมดุลของผู้สร้างทีมงาน คือ การแสดงความเห็นแก่ตัว มากกว่ามองส่วนรวม การแสดงความโมโห ฉุนเฉียว การแสดงการ เลือกที่รัก มักที่ชัง การแสดงอำนาจเหนือผู้อื่น การแสดงความ ไม่แน่นอน รวนเร การโยนความผิดให้ผู้อื่น ลืมนึกถึงความสำคัญ ของผู้อื่น และการเจ้า ระเบียบ จู้จี้จุกจิกมาก เกินไป ฯลฯ
          สำหรับการ จัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรสายสนับสนุนแต่ละหน่วยงานมีความสามัคคีในองค์กร สนับสนุนแต่ละหน่วยงานนำความรู้ไปพัฒนางาน พัฒนาชีวิตได้อย่าง เหมาะสมและเพิ่มเติมศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น การอบรมใน ครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กว่า 80 คน ซึ่งแต่ละคนพกความมั่นใจ พร้อมแสดง ความสามารถกันอย่างเต็มที่ เมื่อถึงเวลาทำกิจกรรมกลุ่มทุกคน ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่คิดว่าใครมาจากหน่วยงานไหน ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-2254000 nrrupr@gmail.com