ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.เพชรบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนประจำปี ๒๕๕๒

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๒
          ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในระดับโรงเรียน
          นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนดให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเตรียมความพร้อม
          ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของพื้นที่ ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
          โดยฝึกซ้อมแผนฯรูปแบบในที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) เพื่อประชุมแบ่งมอบภารกิจ จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ และซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อทดสอบแผนการอำนวยการ การสั่งการ และการประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ และรูปแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise:FTX) โดยจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจากอาคารเรียน การผจญเพลิง การกู้ชีพกู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
          การจัดการจราจร และการบรรเทาทุกข์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
          ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม
          ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง
          การแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในระดับโรงเรียน ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกซ้อมแผนจะมีการประเมินผล เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง และนำไปแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานความปลอดภัยของภาครัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2432200 PR DDPM