ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสร้างมาตรฐานนวัตกรรมยาเชิงพาณิชย์

          คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU.D.HIP ตั้งเป้าหมายสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนายากับภาคอุตสาหกรรมยา สถาบันอุดมศึกษา และภาครัฐ พร้อมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์
          รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU.D.HIP เปิดเผย ว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ต้องพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้ายาจากต่างประเทศมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการบริโภคยาทั้งหมดของประเทศ ประกอบกับระเบียบกฎเกณฑ์การอนุมัติทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับมาตรฐานสากลตามข้อตกลง ASEAN Harmonization อุตสาหกรรมยาจึงต้องการกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนายาทุกขั้นตอน ได้ตระหนักถึงมูลเหตุดังกล่าว จึงเตรียมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU.D.HIP เพื่อรองรับการขยายตัวของการวิจัยยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ 
          “ ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU.D.HIP. นี้ กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2552 เพื่อเป็นแหล่งความรู้เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ในการค้นคว้าวิจัยด้านยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งเป้าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต” 
          รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรเพ็ญ กล่าวว่า CU.D.HIP ย่อมาจากคำว่า Chulalongkorn University Drug and Health Products Center โดยตัวย่อ HIP นั้นสามารถสื่อถึง Hippocrates ซึ่งเป็นชื่อแพทย์ชาวกรีกที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาทางการแพทย์ หรือการรักษาโรคได้ด้วย และใช้ชื่อภาษาไทยว่า ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ CU.D.HIP จะมีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนายา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมยา สถาบันการอุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการวิเคราะห์
          ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล ลักษณะของงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องยาสมุนไพร การศึกษาและควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลอง ตลอดจนศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ในมนุษย์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรมยา สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการแก่ภาครัฐ และเอกชน
          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล ผู้จัดการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์ CU.D.HIP มุ่งหวังเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ เน้นการบริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นงานห้องปฏิบัติการที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่ได้มาตรฐาน ให้บริการการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทั้งส่วนที่เป็นเภสัชภัณฑ์รูปแบบทั่วไป และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานปริมาณนำร่อง ตลอดจนให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอาง ทั้งในหลอดทดลองและในอาสาสมัคร 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี กล่าวต่อว่า ศูนย์ CU.D.HIP จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับงานพัฒนาตำรับและกระบวนการผลิตยา งานวิเคราะห์ทางเคมี งานทดสอบทางชีวภาพ จุลชีววิทยา และการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นขั้นตอนงานที่สำคัญของการพัฒนายาและการประกันคุณภาพยาทุกประเภทตามกฎเกณฑ์สากล นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยในระยะแรกศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นที่งานวิจัยด้านสมุนไพรไทย โดยวางแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการด้านต่าง ๆ ของสมุนไพรไทย ที่ได้มีการศึกษาจำนวนมาก ให้สามารถนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งจะพัฒนาการสกัดสารจากสมุนไพร เพื่อให้สามารถผลิตสารสมุนไพรที่มีมาตรฐานระดับนำร่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

          สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่ม กรุณาติดต่อ
          คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ หรือคุณศรีสุพัฒ เสียงเย็น
          ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด 
          โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 8202 หรือ 081-421- 5249
          อีเมล์: tanasaku@corepeak.com