ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าโชว์ผลงาน 3 ปี บุกเบิกเปิด ฐานข้อมูลออนไลน์

          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าโชว์ผลงาน 3 ปี บุกเบิกเปิด “ฐานข้อมูลออนไลน์” ดันไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของภูมิภาค
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้นำด้านมหาวิทยาลัยทางการวิจัย (Research University) ฉลองครบรอบก่อตั้งศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ปี เปิดตัวเว็บไซต์ “http://www.uc-utcc.org” ฐานข้อมูลออนไลน์ รวบรวมดาต้า อาร์ไคฟ์ (Data Archive) ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยสมบูรณ์แบบครั้งแรกในรอบ 40 ปี เริ่มให้บริการเดือนกันยายนนี้ หวังสร้างประโยชน์ต่อชาติ พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
          รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย ชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (The University of Chicago-UTCC Research Center) จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2547 มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยดังกล่าว นอกจากจะสร้างประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง สอดคล้องตามแนวทางของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยทางการวิจัย” (Research University) แล้ว ศูนย์วิจัยฯ ยังมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานทางการวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งระดมนักวิชาการและนักวิจัยระดับสากลจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อผลิตงานวิจัยระดับสูงในการสนับสนุนการสร้างนโยบายและการปฏิบัติการต่างๆ ของภาครัฐให้แก่สังคม ตามหลักการของศูนย์ วิจัยฯ ที่ว่า “นโยบายที่ดี มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ”
          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างกลไกวิจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยฯ ได้เน้นการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาและจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยที่เป็นองค์ประกอบและเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง
          “หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรที่มีความสามารถและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาท สำหรับเครื่องแม่ข่ายความสามารถสูงและซอฟแวร์ หรือ โปรแกรมประยุกต์มาตรฐานที่นักวิจัยทั่วโลกใช้สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น Stata 9.2 SE, SAS 9.1.3, MATLAB 7 และ Dbms/Copy 8.0 เป็นต้น ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจที่จะเผยแพร่ผลงาน “ฐานข้อมูลออนไลน์” บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.uc-utcc.org ที่นำข้อมูลสำรวจมาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการพัฒนางานวิจัยในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยหวังว่าฐานข้อมูลนี้จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศชาติ” รองศาตราจารย์ ดร.จีรเดช กล่าว
          รองศาตราจารย์ ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก–มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการจัดเก็บกันในประเทศไทย อาทิ ชุดข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลสำหรับการวิจัยต่างๆ และยังเป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยให้รัฐบาลสามารถติดตามผลการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยและประชาชนทั่วไปศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้สร้างระบบดาต้า อาร์ไคฟ์ขึ้น สำหรับเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสำรวจ โดยได้รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และเตรียมข้อมูลสำหรับการทำชุดสำรวจ (Document) และจัดเก็บผลประเมินโดยใช้ซอฟแวร์มาตรฐานสำหรับนักวิจัย เช่น SPSS SAS หรือ Stata เพื่อรักษาสภาพของข้อมูลไม่ให้ถูกทิ้งเนื่องจากการเปลี่ยนของเทคโนโลยี อันจะสร้างอุปสรรคในการนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้อีก เช่น การเปลี่ยนจากเทปแม่เหล็ก เป็นซีดีรอม เป็นต้น และเผยแพร่และรักษาสภาพของข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่ส่วนรวม
          “การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างดาต้า อาร์ไคฟ์สำหรับสาขาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศนั้น เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 60 แล้ว โดยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐฯ และแพร่หลายไปยังประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2510 สี่สิบปีจากวันนั้น เรากำลังจะเห็นศูนย์วิจัยที่ทำหน้าที่สร้าง Data Archive ให้กับข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทย เมื่อศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังจะเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ ให้สาธารณชนได้ใช้สืบค้นข้อมูลกัน” รองศาตราจารย์ ดร. วิมุต กล่าว
          “สำหรับบริการด้านฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกันยายนนี้ โดยผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ http://www.uc-utcc.org ซึ่งในเฟสแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของข้อมูลสำรวจ (Survey data) โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงแคทตาล็อกออนไลน์ของแต่ละชุดข้อมูล พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ และในอนาคตจะสามารถจะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time series data) อีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร. วิมุต กล่าวเพิ่มเติม
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ได้ที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2697-6632-6 โทรสาร: 0-2692-3168 หรืออีเมล์มาที่: info@uc-utcc.org

          ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 
          ศูนย์ประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์พีเดีย จำกัด
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชัยวัฒน์ สิมะวัฒนา / จตุพล นาคนิ่ม / พชรวดี จุโลทัย
          โทรศัพท์ : 02 697 6780-3 โทรศัพท์ : 02 439 3837
          โทรสาร : 02 697 6786 โทรสาร : 02 204 2662
          อีเมล์ : prutcc@utcc.ac.th อีเมล์ : contact@prpedia.co.th