ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ผลักดันบางกะปิเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม เหลืองในอนาคต

          นายสมศักดิ์  เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนย่านบางกะปิ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ ได้เห็นชอบตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอแล้ว หลังจากผ่านการพิจารณาคณะกรรมการมาแล้วหลายครั้ง และผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มาแล้ว 2 ครั้ง แต่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตในหลายประเด็นเพื่อให้ที่ปรึกษาปรับปรุงรายงาน ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำมาใช้เป็นแผนพัฒนาชุมชนย่านบางกะปิต่อไป เช่น เพิ่มเติมเรื่องสภาพการจราจรที่จะดีขึ้นอย่างไรเมื่อมีการตัดถนนเส้นใหม่เชื่อม ซ.รามคำแหง 24 นอกจากนี้ยังเตรียมหารือร่วมกับเจ้าของที่ดิน และเจ้าของอาคารในจุดที่จะมีการพัฒนาในเร็วๆ นี้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และหาแนวทางทำให้พื้นที่บางกะปิได้รับการพัฒนาเป็นย่านชุมชนพาณิชยกรรมที่มีความยั่งยืน เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวโน้มการเติบโตของพื้นที่ที่จะเกิดรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีเหลืองในอนาคต รวมทั้งไปในทิศทางเดียวแนวทางนโยบายของกทม. และกฎหมายผังเมืองรวมกทม. ปี 2549
          สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นั้น ได้เน้นการออกแบบชุมชนเมืองให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิมในชุมชน โดยเสนอว่าจุดใดควรมีการปรับปรุงและพัฒนา จุดใดควรควบคุม หรือจุดใดควรมีการเพิ่มเติม   เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่และเหมาะสม ซึ่งการนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วง 5 ปีแรกจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของพื้นที่ที่ยังประสบอยู่และเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น การทำทางเดินยกระดับ sky walk ปรับปรุงทางเดินเท้าและทางจักรยานในชุมชนและริมคลองแสนแสบ จัดระเบียบการขนส่งสินค้าและการจราจรตลาดบางกะปิ ปรับปรุงอาคารเก่าตลาดบางกะปิ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน ลานกีฬาและสันทนาการ ปรับปรุงอาคารเรือนไทยเก่าริมคลองโต๊ะยอ สร้างศูนย์อาหารอิสลาม ระยะที่ 2 (6-10 ปี) เป็นช่วงที่คาดว่าจะเกิดรถไฟฟ้าสายสีส้ม จึงต้องเตรียมพื้นที่รองรับการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายคมนาคม เช่น โครงการย้ายสำนักงานเขตบางกะปิ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตเดิมเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรมกลุ่มบูรพา พัฒนาส่วนต่อขยาย sky walk  ไปถึงสำนักงานเขตแห่งใหม่ การทำจุดจอดรถ park & ride และระยะที่ 3 (11-20 ปี) คาดว่าจะเกิดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาอีก 1 สาย จึงต้องพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายคมนาคม ที่จะมีการใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น และแรงผลักดันพัฒนาสูงจากภาคเอกชน เป็นต้น