ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) แถลงข่าวกิจกรรม วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

          ด้วยในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม
          สำหรับในประเทศไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในกระบวนการผลิต การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ของนม ร่วมกับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์การบริโภคนม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี  โดยในปีนี้ เป็นปีแรกของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
          ในโอกาสนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” ในวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน 2550 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย บล็อค 6 เวลา 09.30 – 12.30 น. โดยมี ศาตราจารย์  กิตติคุณ น.พ. เสก อักษรานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันดื่มนมโลก การบริโภคนมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และกิจกรรมต่างๆ ในเดือนแห่งการดื่มนม
          เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดรถรับส่ง โดยมีจุดนัดพบที่ร้านสตาร์บัคส์อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ โดยออกเดินทางเวลา 09.00 น. ท่านสามารถยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่   คุณวัลภา สุขใย (แป๋ว) โทร. 0 2204 8219 หรือ 08 1427 4827
 
          กำหนดการ – แถลงข่าวกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”
          กิจกรรม:   “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day)
          วันที่:       วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 – 12.30 น.
          สถานที่:    มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย บล็อค 6 กรุงเทพฯ
 
09.00 น.           นัดพบสื่อมวลชนที่ร้านสตาร์บัคส์ อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท 33
 
09.30 น.           เดินทางถึงมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ / ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          แมสคอทและทีมเดินรณรงค์แจกนมให้กับชาวชุมชนคลองเตยบริเวณด้านหน้ามูลนิธิฯ
 
10.00 น.           กล่าวต้อนรับ / การแสดงจากเด็กๆ และแมสคอท
          แถลงข่าวกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” โดย
          ความเป็นมาของ “วันดื่มนมโลก” และการบริโภคนมของคนไทย โดย
          นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด
          การสนับสนุนการดื่มนมในทุกวัย ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน โดย
          ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.พ. เสก อักษรานุเคราะห์
          ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
 
10.30 น.           ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
 
10.45 น.            กิจกรรมสำหรับเด็กๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
                    ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ
                             
12.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.                    จบกิจกรรม
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
          เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์
          วัลภา สุขใย (แป๋ว) โทร 081-427-48219