ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สปส.วอนนายจ้าง รีบยื่นแบบสปส.6-09 เมื่อลูกจ้างออกจากงาน

          สำนักงานประกันสังคม พบปัญหานายจ้าง ไม่ยอมแจ้งการออกจากงานให้กับลูกจ้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม วอนขอความร่วมมือนายจ้างรีบยื่นแบบ สปส. 6-09 เมื่อมีลูกจ้างออกจากงาน 
          นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการ และข้อร้องเรียนพบว่ามีลูกจ้างจำนวนไม่น้อยแจ้งมาว่า   มีสถานประกอบการหลายแห่งยังละเลยการแจ้งออกจากงานให้กับลูกจ้าง ทำให้สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถตรวจสอบสถานะที่เป็นปัจจุบันของลูกจ้างได้ จึงไม่สามารถวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีว่างงาน กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีเจ็บป่วยให้กับลูกจ้างได้ สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือนายจ้าง และสถานประกอบการทุกแห่งหากสถานประกอบการของท่านมีลูกจ้างลาออกจากงานให้รีบยื่นแบบ สปส.6-09 มายังสำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยด่วน เพื่อบรรเทาปัญหากรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับสิทธิล่าช้า ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน  
          ทั้งนี้ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้า – ออกของลูกจ้าง หากนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และเมื่อลูกจ้างออกจากงานนายจ้างต้องส่งแบบ สปส.6-09 อย่างช้าไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากเกินกำหนดเวลาถือว่านายจ้างมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ