ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มกอช.เตรียมท่าทีของไทย ร่วมประชุม MAMRASCA Task Force ครั้งที่ 4

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหารแบบหลายภาคี (MAMRASCA) ครั้งที่ 5-5/2563 เพื่อสรุปผลการประชุม MRA Task Force ครั้งที่ 3 และแจ้งกำหนดการประชุม Consultative Workshop ครั้งที่ 3 และการประชุม MRA Task Force ครั้งที่ 4 รวมทั้งเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญ (Substantive Issues) จากการประชุม MAMRASCA Task Force ครั้งที่ 3 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งตอบ ASEAN Secretariat และเป็นท่าทีของไทยในการประชุม MAMRASCA Task Force ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้แทนจากกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้