ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ผู้ว่าการ วว. ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม  (ชรส.)  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2563  ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่  ทั้งนี้ ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม  หรือ  ชรส. เป็นการรวมกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน และสังคม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วม เป็นเครือข่ายสมานฉันท์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทั้งระหว่างกันเองและองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ภูมิปัญญาสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำศักยภาพของทุกรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Corporate  Social Responsibility : CSR) อย่างยั่งยืนต่อไป