ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย

นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุน้อย เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยที่ประชุมมีมติให้รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายโสธร-พนมไพร และโครงการฝ่ายธาตุน้อย ประกอบการพิจารณาต่อไป