ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สทนช.ดึงงานวิจัยลงจากหิ้ง หนุนจัดการน้ำอีอีซี ต่อยอดเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

สทนช.เล็งใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยการจัดการน้ำอีอีซี แนะกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เอื้อต่อการนำไปปฏิบัติ พร้อมผลักดันเข้าสู่ที่ประชุม กนช. ก่อนขยายผลสู่คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุฯ น้ำจังหวัด

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จากทีมวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทนช. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก องค?การจัดการน้ำเสีย กรมชลประทาน การประปาส?วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น ว่า ขณะนี้แผนงานวิจัยดังกล่าวดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นการศึกษาหลัก ๆ ได้แก่ การศึกษาสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อีอีซี การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม แผนงานวิจัยการจัดการความต้องการใช้น้ำ และการป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำ

สำหรับการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยจะนำไปปรับปรุงเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เช่น การประเมินสมดุลน้ำ แผนที่ขาดน้ำและแผนจัดสรรน้ำที่เหมาะสม แผนป้องกันและจัดการความขัดแย้งในการใช้น้ำระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แผนจัดการน้ำด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) รวมทั้งข?อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการประหยัดน้ำ การใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการน้ำด้านอุปสงค์สู?การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

“พื้นที่อีอีซีมีแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพื่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยในวันนี้ สทนช.ต้องการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซีได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสมดุลการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยจะนำเสนอผลงานวิจัยให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากน้ำจังหวัด และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาซึ่งคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป” ดร.สมเกียรติ กล่าว