ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน” พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบกิจการให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพิ่มบทบัญญัติเพื่อกำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถให้ได้สิทธิประโยชน์โดยนำจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ มารวมนับจำนวนเพื่อประเมินเงินสมทบในแต่ละปีได้ และเพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน อันจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน รวมไปถึงการปฏิบัติงานในระบบ E-service การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุน การกู้ยืมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน หากสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวหลักเกณฑ์ต่างๆ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรี – ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7539 9297