ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร. 22 นศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอีกหนึ่งกลไกประชารัฐที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบกิจการและการอบรมแรงงานควบคู่กันไป นับว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อสถานประกอบกิจการ อัตราดอกเบี้ย 0 % เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย สำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอกู้เงินจากกองทุน สถานประกอบกิจการเตรียมหลักฐาน พร้อมคำขอกู้ยืมเงินมายื่นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรี – ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297